เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๗

Release Date : 10-04-2024 00:00:00
เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๗

พลเรือตรี วีรุดม ม่วงจีน เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องแสดงนิทรรศการผู้บัญชาการทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗
 
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนให้แก่บุตรของกำลังพล อันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลและบุตรของกำลังพล โดยในปีนี้ได้ทำการมอบทุน จำนวนทั้งสิ้น ๒๖ ทุน ประกอบด้วย ทุนสำหรับเด็กพิเศษ ๑ ทุน ทุนเรียนดีระดับอุดมศึกษา (ป.ตรี) หรือเทียบเท่า จำนวน ๒ ทุน ทุนเรียนดีระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑ ทุน ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ๒ ทุน ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๔ ทุน และระดับประถมศึกษา / อนุบาล จำนวน ๑๖ ทุน