เลขานุการกองทัพเรือนำกำลังพลสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปี ๒๕๖๗

Release Date : 09-01-2024 00:00:00
เลขานุการกองทัพเรือนำกำลังพลสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปี ๒๕๖๗

พลเรือตรี วีรุดม ม่วงจีน เลขานุการกองทัพเรือ นำกำลังพลสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ ในส่วนของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่พระองค์ท่านทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย โดยทรงมีพระดำริจัดตั้งโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ได้รับการอนุรักษ์ รวมถึงระบบนิเวศทางทะเลได้รับการฟื้นฟู อันจะเป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึก ให้ประชาชน และเยาวชน ได้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล นำไปสู่ความสมดุลทางธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป และเป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในการสนองงานในโครงการพระราชดำริ และการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่ น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุกทกภัย และที่สำคัญที่สุด เป็นการเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการเสียสละ การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อเสริมสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งด้วยความรัก ความสามัคคี และเอื้ออาทรต่อกัน อันเป็นหัวใจสำคัญของความเป็น “จิตอาสาพระราชทาน"

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ในการดำเนินการจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในการร่วม แรงร่วมใจ พัฒนา บ้าน วัด โรงเรียน (บ ว ร)  ซึ่ง สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง