เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในการจัดงาน ครบรอบ ๖๘ ปี วันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

Release Date : 02-02-2023 00:00:00
เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในการจัดงาน ครบรอบ ๖๘ ปี วันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

พลเรือตรี อนุวัต ดาผิวดี เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ครบรอบ ๖๘ ปี ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องบวงสรวง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล โดยมีข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๘ โดยได้จัดตั้งพร้อมกับกองกิจการทหารเรือ อย่างไรก็ตาม ในเริ่มแรกมีการเรียกชื่อสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือในหลายลักษณะ โดยแปรผันตามหน้าที่ในยุคสมัยที่แตกต่างกัน เช่น กรมปลัดทหารเรือ หรือ สภากองทัพเรือ เป็นต้น จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๘ ได้มีการปรับปรุงหน้าที่ของข้าราชการกองทัพเรือในส่วนกระทรวงกลาโหม จึงได้จัดตั้งสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือขึ้นอย่างเป็นทางการ

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพเรือ ซึ่งมีภารกิจและหน้าที่คือ ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ และงานธุรการให้กับผู้บัญชาการทหารเรือ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ผู้บัญชาการทหารเรือมอบหมาย ตลอดจนดำเนินงานและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ และการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ จึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการนำเสนอภาพลักษณ์ของกองทัพเรือผ่านสื่อต่าง ๆ ไปสู่สายตามวลชน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจดียิ่งขึ้นถึงภารกิจ บทบาทของกองทัพเรือที่ปกป้องความมั่นคงของชาติ ธำรงรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และช่วยเหลือประชาชนในยามมีภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งนี้ในปัจจุบัน พลเรือตรี อนุวัต ดาผิวดี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการกองทัพเรือ และมี นาวาเอก วสันต์ ไตรจิต และ นาวาเอก ปารัช รัตนไชยพันธ์ เป็นรองเลขานุการกองทัพเรือ

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๒ กอง ๑ แผนก คือ

๑. กองเลขานุการ มีหน้าที่วางแผน และดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ กิจการที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การรับรอง การบริการ และการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารและสถานที่ทำงานของผู้บัญชาการทหารเรือ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ผู้บัญชาการทหารเรือมอบหมาย โดยในปัจจุบัน นาวาเอก ณัฐพงศ์ พรรณรายน์ เป็นผู้อำนวยการกองเลขานุการ

๒. กองประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมภาพลักษณ์การประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ และผู้บัญชาการทหารเรือ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ผู้บัญชาการทหารเรือมอบหมาย ตลอดจนเผยแพร่วิทยาการและเป็นศูนย์รวมในด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย โดยในปัจจุบัน นาวาเอก พันณรงค์ ยุทธวงศ์ เป็นผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

๓. แผนกธุรการ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล การรักษาความปลอดภัย การส่งกำลัง และการบริการของสำนักงาน

จากการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือจะเห็นว่า งานด้านเลขานุการ กองเลขานุการจะเป็นผู้รับผิดชอบ ในส่วนของการดำเนินงานเรื่องการประชาสัมพันธ์นั้น กองประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีแนวทางในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา และของกองทัพเรือในด้านการปฏิบัติภารกิจหลัก คือ การเตรียมกำลังทางเรือให้พร้อม เพื่อป้องกันประเทศ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และทันท่วงที