เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม ๕ ส. ในส่วนของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Release Date : 09-12-2022 00:00:00
เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม ๕ ส. ในส่วนของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

พลเรือตรี อนุวัต ดาผิวดี เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม ๕ ส. ในส่วนของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมี ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง ตลอดจนพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือร่วมกิจกรรม ณ ลานหน้าท้องพระโรง พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

สำหรับกิจกรรม ๕ ส. เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญในการปฏิบัติงานของกำลังพลภายในหน่วย สร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานรวมกัน ประกอบด้วยหลักการสำคัญ ๕ ประการ ประกอบด้วย
๑. สะสาง คือ การแยกสิ่งของให้ชัดเจน ระหว่างสิ่งของที่จำเป็นและไม่จำเป็น ให้แยกออกจากกัน
๒. สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของให้สะดวก ง่ายต่อการนำไปใช้งาน
๓. สะอาด คือ การปัด กวาด เช็ด ถู ให้ดูสะอาด เสริมสร้างบรรยากาศให้น่าทำงาน
๔. สุขลักษณะ คือ การทำ ๓ ส. แรก อย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงให้ดีขึ้นตลอดเวลา ซึ่งจะเกิดสุขลักษณะที่ดี ต่อผู้ปฏิบัติงานตามไปด้วย
๕. สร้างนิสัย คือ การฝึกอบรมสร้างนิสัย ในการปฏิบัติตามหลัก ๕ ส. ให้ถูกต้อง และอย่างต่อเนื่อง