เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ปีที่ ๖๘

Release Date : 02-02-2022 00:00:00
เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ปีที่ ๖๘

พลเรือตรี อนุวัต ดาผิวดี เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระราชวังเดิม รวมทั้งพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ปีที่ ๖๘ โดยมีข้าราชการสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ร่วมพิธี ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ซึ่งในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นี้ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ได้ก้าวขึ้นสู่ปีที่ ๖๘ ซึ่งการดำเนินการของหน่วยงานที่นับได้ว่ามีบทบาทสำคัญหน่วยหนึ่งของกองทัพเรือและเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือโดยตรง

  

  

  

  

แรกเริ่มในยุคที่กองทัพเรือมีฐานะเป็นกระทรวงทหารเรือ ยังไม่มีสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ แต่มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่คล้ายกันคือ กรมปลัดทัพเรือ มีปลัดทัพเรือหรือปลัดทูลฉลอง เป็นผู้บังคับบัญชา มาจนถึงปีพุทธศักราช ๒๔๗๔ เมื่อกระทรวงทหารเรือไปรวมอยู่กับกระทรวงกลาโหมในปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ แล้ว กรมปลัดทัพเรือก็หายไป มีแต่ “กองบังคับการกองทัพเรือ” ขึ้นมาเป็นหน่วยทำหน้าที่แทน จนกระทั่ง พุทธศักราช ๒๔๙๖ ทางราชการได้มีการรื้อพื้นโดยตั้งเป็น “สำนักงานปลัดทัพเรือ” อีกครั้งหนึ่งไว้ในอัตรากำลังกองทัพเรือ และได้ใช้ตึกสร้างใหม่ตรงกองบังคับการโรงเรียนนายเรือเดิมเป็นที่ทำการ ต่อมาในปี พุทธศักราช ๒๔๙๘ ได้มีการปรับปรุงหน้าที่ราชการกองทัพเรือใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกองทัพเรือ ในกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช ๒๔๙๘ โดยก่อตั้ง สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ขึ้นเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘ ดังนั้น กองทัพเรือจึงถือเอาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

ปัจจุบัน สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ มีภารกิจหน้าที่ในการประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ และงานธุรการให้กับผู้บัญชาการทหารเรือ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ผู้บัญชาการทหารเรือมอบหมาย ตลอดจนการดำเนินงานและประสานงานเกี่ยวกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ และการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ จึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการนำเสนอภาพลักษณ์ของกองทัพเรือผ่านสื่อต่าง ๆ ไปสู่สายตาประชาชน เพื่อจะได้มีความเข้าใจดียิ่งขึ้นถึงภารกิจ บทบาทของกองทัพเรือที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของชาติ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และการช่วยเหลือประชาชน มี พลเรือตรี อนุวัต ดาผิวดี เป็นเลขานุการกองทัพเรือ นาวาเอก รัฐศักดิ์ รักชื่น และ นาวาเอก วสันต์ ไตรจิต เป็นรองเลขานุการกองทัพเรือ

ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๒ กอง ๑ แผนก ประกอบด้วย กองเลขานุการ มีหน้าที่วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ กิจการที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การรับรอง การบริการ และการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารและสถานที่ทำงานของผู้บัญชาการทหารเรือ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ผู้บัญชาการทหารเรือมอบหมาย มี นาวาเอก ณัฐพงศ์ พรรณรายน์ เป็นผู้อำนวยการกองเลขานุการ กองประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมภาพลักษณ์การประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ และผู้บัญชาการทหารเรือ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ผู้บัญชาการทหารเรือมอบหมาย เผยแพร่วิทยาการและเป็นศูนย์รวมในด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย มี นาวาเอก ปารัช รัตนไชยพันธ์ เป็นผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ นอกจากนั้นยังมีแผนกธุรการ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การกำลังพลการรักษาความปลอดภัย การส่งกำลัง และการบริการของสำนักงาน
จากการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือจะเห็นว่า งานด้านเลขานุการ กองเลขานุการ จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการดำเนินงานเรื่องการประชาสัมพันธ์นั้น กองประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีแนวทางในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา และของกองทัพเรือในด้านการปฏิบัติภารกิจหลัก คือ การเตรียมกำลังทางเรือให้พร้อม เพื่อป้องกันประเทศ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยความ รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ทำให้ในปีนี้สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ได้ปรับรูปแบบการจัดงานให้มีความเหมาะสมในรูปแบบ NEW NORMAL โดยลดขั้นตอนและผู้ร่วมงานลง แต่ยังคงไว้ซึ่งพิธีการสำคัญ ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม และพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล

ทั้งนี้ ข้าราชการของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะทำให้หน่วยงานแห่งนี้มุ่งสู่วิสัยทัศน์ในการเป็นหน่วยงานด้านงานเลขานุการ การประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานภายในปี ๒๕๖๗

รูปภาพที่เกียวข้อง
เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ปีที่ ๖๘
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง