รองผู้อำนวยการกองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นายธงและผู้ช่วยนายธงประจำผู้บังคับบัญชาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Release Date : 22-01-2022 00:00:00
รองผู้อำนวยการกองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นายธงและผู้ช่วยนายธงประจำผู้บังคับบัญชาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

นาวาเอกหญิง แจ่มใส พันทวี รองผู้อำนวยการกองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นายธง และผู้ช่วยนายธง ประจำผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองทัพเรือ ๓ อาคาร ๕ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕

 

 

หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนา ฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของนายธง งานฝ่ายเสนาธิการ ประจำตัวผู้บังคับบัญชา การไปงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี การรักษาความปลอดภัย บุคคลสำคัญ มารยาททั่วไป การแต่งกายในโอกาสต่าง ๆ และการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ของนายธงตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย รวมทั้งการอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่นายธงประจำผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามแบบธรรมเนียมทหาร

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้อำนวยการกองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นายธงและผู้ช่วยนายธงประจำผู้บังคับบัญชาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง