การจัดการความรู้สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

Release Date : 02-02-2020 00:00:00
การจัดการความรู้สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานกองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ (pdf)

คู่มือการประชาสัมพันธ์กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ  (pdf)

คู่มือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กองทัพเรือ (pdf)

 


 

การจัดการความรู้ (KM)

รายงานการประเมินการจัดการความรู้ด้วยตนเอง ๒๕๖๔ (pdf)

รายงานการประเมินการจัดการความรู้ด้วยตนเอง ๒๕๖๖ (pdf)

 

----------------------------------------------------------

 

รายงานองค์ความรู้ที่มีการจัดการเพื่อใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

(Best Practice)

แนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ์กองทัพเรือ โดยการเชื่อมโยงงานโฆษกกองทัพเรือของ สลก.ทร. (pdf)

แนวทางการปฏิบัติศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กองทัพเรือสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ (pdf)

แนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ในการจัดแสดงกาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือ (pdf)