การจัดการความรู้สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

Release Date : 16-08-2011 00:00:00
การจัดการความรู้สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

 

              

         ◉  คู่มือการปฏิบัติงานกองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ (PDF)

           คู่มือการประชาสัมพันธ์กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ (PDF)

           คู่มือการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กองทัพเรือ (PDF)

 
 

  รายงานองค์ความรู้ที่มีการจัดการ เพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ แนวทางการปฏิบัติศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กองทัพเรือ ของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ จัดทําโดย (สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕๖ (PDF)

 รายงานการประเมินการจัดการความรู้ด้วยตนเอง ของ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (PDF)

 รายงานองค์ความรู้ที่มีการจัดการ เพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ แนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ์กองทัพเรือ โดยการเชื่อมโยงงานโฆษกองทัพเรือ ของสํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ จัดทําโดย (สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (PDF)


เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานในวงรอบ ๓ เดือน

  

พลเรือตรี อนุวัต ดาผิวดี เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานการประชุมติดตามการปฏิบัติงาน
ณ ห้องแสดงของที่ระลึกผู้บัญชาการทหารเรือ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔


  

การจัดการบรรยายแลกเปลี่ยนองค์กรความรู้ ในหัวข้อ "ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ" 
นาวาเอก ปารัช รัตนไชยพันธ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
เป็นประธานในการจัดการบรรยายแลกเปลี่ยนองค์กรความรู้ ในหัวข้อ "ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ" 
ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ  สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕