โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม

Release Date : 31-07-2019 00:00:00
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม

ตามที่กระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้มีโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม ตามมติคณะรัฐมนตรี ระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์พิจารณาขอพระราชทานยศ หรือเลื่อนยศสูงขึ้น ๑ ชั้นยศเป็นกรณีพิเศษ นั้น การดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ออกจากราชการใน ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖) ตามมติ

         คณะรัฐมนตรีขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงกลาโหม ดังนั้น เพื่อให้การเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ข้าราชการผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการตรวจสอบหนี้สิน และข้อผูกพันกับทางราชการ รวมทั้งส่งหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และเอกสารประกอบการขอพระราชทานยศสูงขึ้นอีก ๑ ชั้นยศ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ และสิทธิประโยชน์รวมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์กรมกำลังพลทหารเรือ หัวข้อ “โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓” (http://www.person.navy.mi.th) ทั้งนี้กรณีมีข้าราชการประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่าที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการที่กองทัพเรือแต่งตั้ง และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯถือเป็นข้อยุติ

         สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาตรี สุริยา  ใยอ่อน ประจำแผนกจัดการกำลังพล กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ โทร. ๕๔๐๙๑       (ที่มา : กพ.ทร.)