กรมสวัสดิการทหารเรือ เปิดรับคำขอทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๓ และ ๔

Release Date : 26-07-2019 00:00:05
กรมสวัสดิการทหารเรือ เปิดรับคำขอทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๓ และ ๔

กรมสวัสดิการทหารเรือ จะดำเนินการให้คำแนะนำพร้อมทั้งรับคำขอทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๓ และ ๔ ให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือที่ครบเกษียณอายุราชการ และผู้ที่จะเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดใน ตุลาคม ๒๕๖๒ สำหรับกำลังพลที่เคยไปปฏิบัติราชการในการป้องกันประเทศหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ซึ่งมีสิทธิทำบัตรฯ ตามพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พุทธศักราช ๒๕๑๐ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการโดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อองศ์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกด้วยตนเอง จึงขอแจ้งการปฏิบัติ ดังนี้

**  ผู้มีสิทธิสามารถติดต่อขอคำแนะนำและยื่นคำขอทำบัตรประจำตัวฯ ได้ที่แผนกทหารผ่านศึก กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ โทร. ๕๓๒๘๐ ได้ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

          ** ในวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำพร้อมทั้งรับคำขอ
ทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี

          **  ในวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำพร้อมทั้งรับคำขอ
ทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

                เอกสารและหลักฐานประกอบการขอทำบัตรประจำตัวฯ ดังนี้

        **  สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ

        **  สำเนาหนังสือรับรองวันทวีคูณหรือคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน (คำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่และพ้นหน้าที่)

        **  รูปถ่ายหน้าตรง สีธรรมชาติ ขนาด ๒.๕ × ๓ เซนติเมตร จำนวน ๓ รูป (เครื่องแบบหมายเลขใดก็ได้)

        **  สำเนาคำสั่งให้ออกจากราชการ

        **  สำเนาราชกิจจานุเบกษา เหรียญพิทักษ์เสรีชน หรือเหรียญราชการชายแดน (ถ้ามี)

          **  สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี)

            สามารถสอบถามรายละเอียดการปฏิบัติได้ที่ นาวาโท บุญชู  วีสูงเนิน หัวหน้าแผนกทหารผ่านศึกกองการสงเคราะห์
กรมสวัสดิการทหารเรือ โทร. ๕๓๒๘๐      (ที่มา : สก.ทร.)