ผู้บัญชาการทหารเรือ ประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอภิรักษ์นาวี ในนามกองทัพเรือ ให้แก่บุคคลต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 24-07-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ ประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอภิรักษ์นาวี ในนามกองทัพเรือ ให้แก่บุคคลต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๒

วันนี้ (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอภิรักษ์นาวี ในนามกองทัพเรือ ให้แก่บุคคลต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๒รวมจำนวน ๔๒ ราย ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร  

    

    

    

เครื่องหมายอภิรักษ์นาวี เป็นเครื่องหมายที่กองทัพเรือมอบแก่ผู้ที่ให้การสนับสนุนกองทัพเรือในการดำเนินกิจกรรมอำนวยประโยชน์ให้สาธารณชนและประเทศชาติเป็นอย่างดียิ่ง เครื่องหมายนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ที่ข้าราชการกองทัพเรือมีความภาคภูมิใจมาโดยตลอด การที่กองทัพเรือได้มอบเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้แก่บุคคลต่าง ๆ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติที่ได้ประกอบคุณงามความดีร่วมกับกองทัพเรือ
อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และการประดับเครื่องหมายนี้กับเครื่องแต่งกายใด ๆ ที่เหมาะสมแล้ว นับเป็นเกียรติแก่กองทัพเรือเป็นอย่างยิ่ง      (ที่มา : กพ.ทร.)