ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ

Release Date : 08-02-2022 12:44:17
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ

กองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น การประพฤติมิชอบ การร้องเรียนในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ หากผู้ใดพบเห็นการปฏิบัติดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๙ หรือทาง http://www.rongtook.navy.mi.th/     (ที่มา : สลก.ทร.)

 


คู่มือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กองทัพเรือ.pdf