กองทัพเรือเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์พายุโซนร้อนปาปึก

Release Date : 04-01-2019 00:00:00
กองทัพเรือเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์พายุโซนร้อนปาปึก

           พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์  ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ (ผอ.ศบภ.ทร.) ได้สั่งการให้ทุกหน่วยกำลังของกองทัพเรือ เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อรับสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึกในพื้นที่ต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ดังนี้ 

               ๑. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ (ศบภ.ทรภ.๑) แจ้งให้หน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ให้การสนับสนุนตามที่ได้รับการร้องขอหรือสั่งการ และดำเนินการตรวจความพร้อมหน่วยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ (นบภ.ทร.) ในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๑ 

               ๒. ให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ (ศบภ.ทรภ.๒) ติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งอำนวยการปฏิบัติ และแจ้งหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ พร้อมทั้งสั่งการให้หมวดเรือเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ ๒ (มวก.ทรภ.๒) เตรียมความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัย โดยให้สามารถปฏิบัติงานในทะเลติดต่อกันอย่างน้อย ๑๐ วัน และดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการประมงให้นำเรือประมงกลับเข้าฝั่งและให้ติดตามข่าวอากาศอย่างใกล้ชิด และแจ้งหน่วยงานในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๒ (ศรชล.เขต ๒) ให้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล

               ๓. ให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ (ศบภ.ทรภ.๓) สั่งการให้เตรียมความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ พร้อมสนับสนุนส่วนราชการในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยทันที หรือหากได้รับการร้องขอ โดยเฉพาะการอพยพประชาชน ไปยังพื้นที่ปลอดภัย

               ๔. ให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ (ศบภ.ฉก.นย.ภต./ฉก.นย.ทร.) สั่งการให้เตรียมความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ พร้อมสนับสนุนส่วนราชการในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยทันที หรือหากได้รับการร้องขอ และจัดเตรียมถุงยังชีพกองทัพเรือให้กับหน่วยต่าง ๆ ในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่  (ที่มา : สลก.ทร.)