กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Release Date : 03-01-2019 00:00:00
กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

           กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือกรุงเทพ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 
        ผู้สมัครเป็นชายหรือหญิง โสด อายุครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๗) มีสัญชาติไทย บิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีบุคลิกภาพดี มีสัดส่วนของร่างกายตามเกณฑ์ที่กำหนด สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า โดยผลการเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

               ศึกษารายละเอียดระเบียบการรับสมัครและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ที่เว็บไซต์เว็บwww.rtnsm.com   (ที่มา : ฐท.กท.)