สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ นำเสนอผลงานการจัดการความรู้ของหน่วยให้กับคณะกรรมการการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ

Release Date : 06-07-2017 14:35:01
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ นำเสนอผลงานการจัดการความรู้ของหน่วยให้กับคณะกรรมการการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ

นาวาเอกพาสุกรี วิลัยรักษ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ นำเสนอผลงานการจัดการความรู้ของหน่วย ให้กับคณะกรรมการการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐