สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กำลังพล ครั้งทึ ๒/งป.๖๐

Release Date : 05-07-2017 14:25:14
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กำลังพล  ครั้งทึ ๒/งป.๖๐

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐    พื้นที่ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร  โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พร้อมข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง ในสังกัดกองทัพเรือเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ในการมุ่งเน้นสมรรถภาพร่า