เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑

Release Date : 31-10-2016 00:00:00
เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑

พลเรือตรี พงศชาญ เพ็ชรเทศ เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑  ณ อาคาร ๕ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม  ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙