กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ

Release Date : 27-05-2016 00:00:00
กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ

       จากสถานการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ ที่คอยบั่นทอนอำนาจรัฐและทำให้ขาดโอกาส ในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ กองทัพเรือเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในการปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อย ปกป้องคุ้มครองประชาชน และสร้างความสงบสุขในพื้นที่ ให้กลับคืนมา ซึ่งจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยมิหวาดหวั่นต่อภยันตราย เป็นผลให้กองทัพเรือต้องสูญเสียกำลังพลจำนวนหนึ่ง จากการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ต่อไป ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของตนและครอบครัว และเพื่อเป็นการตอบแทนแก่ทหารกล้าเหล่านั้น กองทัพเรือได้จัดตั้ง “กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ” ขึ้นมา เพื่อขอรับการสนับสนุนการบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
     วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน ฯ
     **เพื่อให้การช่วยเหลือกำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเกียรติในสังคม
      **ช่วยเหลือมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของกำลังพลกองทัพเรือที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่
      **สำรองการจ่ายเงินตามสิทธิและให้การช่วยเหลือเร่งด่วนตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ พิจารณา       **ให้การช่วยเหลือเรื่องอื่น ๆ แก่กำลังพลกองทัพเรือที่ทุพพลภาพ หรือทายาทผู้ที่เสียชีวิต ตามที่ คณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ พิจารณาสมควรให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม
     บริจาคเงินสมทบได้ บัญชีเงินกองทุน ธนาคารทหารไทย จำกัด มหาชน สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออกทรัพย์ ชื่อบัญชี “เงินกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบของ ทร.” เลขที่ 115-2-17087-2 และขอได้โปรดส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่กรมการเงินทหารเรือ
     (ที่มา : สลก.ทร.)