กองทัพเรือร่วมประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายและประชุมจัดทำลำดับเหตุการณ์หลัก สำหรับการฝึกต่อต้าน ทุ่นระเบิดนานาชาติ

Release Date : 18-02-2016 00:00:00
กองทัพเรือร่วมประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายและประชุมจัดทำลำดับเหตุการณ์หลัก สำหรับการฝึกต่อต้าน    ทุ่นระเบิดนานาชาติ

 เมื่อวันที่ ๖ ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ที่ราชอาณาจักรบาห์เรน มีการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (FPC : Final Planning Conference) และการประชุมจัดทำลำดับเหตุการณ์หลัก (MSEL : Master Scenario Event List) สำหรับการฝึกต่อต้าน ทุ่นระเบิดนานาชาติ (IMCMEX 16 : International Mine Countermeasure Exercise 2016) ซึ่งกองทัพเรือได้ส่งนายทหาร จำนวน ๓ นาย เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย
    การฝึกต่อต้านทุ่นระเบิดนานาชาติ (IMCMEX 16) จัดโดย กองทัพเรือสหรัฐ จะจัดการฝึกระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ มีพื้นที่การฝึกประกอบด้วย อ่าวอาหรับ ,อ่าวโอมาน และ ทะเลแดง 
     การฝึก IMCMEX16 นั้น นอกเหนือจากหัวข้อการฝึก ต่อต้านทุ่นระเบิด (MCM) แล้ว กองทัพเรือสหรัฐฯ ยังมีความต้องการในการยกระดับการฝึกให้ใหญ่ขึ้น เนื่องจากต้องการให้ทั่วโลกตระหนักรู้ถึงความมั่นคงของภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งหากเกิดวิกฤติทุ่นระเบิด ในภูมิภาคจะกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงทั่วโลก ในปีนี้ จึงได้เพิ่มเติมหัวข้อการฝึกต่าง ๆ ได้แก่              สาขาการรักษาความมั่นคงทางทะเล (MSO:Maritime Security Opertion) ได้แก่ การรบผิวน้ำ การปราบเรือดำน้ำ การตรวจค้น
     สาขาการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานทางทะเล (MIP Maritime Infrastructure Protection) ได้แก่ การถอดทำลายวัตถุระเบิด การป้องกันฐานทัพ ท่าเรือ การป้องกันการก่อวินาศกรรม
     สาขาการต่อต้านทุ่นระเบิด (MCM) ในหัวข้อ การกวาดทุ่นระเบิด การล่าทำลายทุ่นระเบิด การใช้ยานอัตโนมัติต่อต้านทุ่นระเบิด การใช้อากาศยานต่อต้านทุ่นระเบิด
     การช่วยเหลือการเดินเรือ (NCAGS: Naval Cooperation And Guidance for Shipping)
     ในการฝึกกองทัพเรือจัดส่งนายทหารชั้นยศนาวาตรี จำนวน ๓ นาย เรือเอก จำนวน ๑ นาย  และเรือโท จำนวน ๑ นาย  รวมเป็น ๕ นาย เข้าร่วมการฝึก ซึ่งนายทหารทั้ง ๕ นาย จะทำหน้าที่เป็นฝ่ายเสนาธิการรบ (Combat Staff) ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารเรืออีกกว่า ๔๐ ประเทศ โดยเป็นตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่
     -Battle Watch Officer (หัวหน้านายยามยุทธการ) ของกองบัญชาการฝึกผสม (IMEF HQ)     
     -รองหัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองเรือเฉพาะกิจที่ ๕๒๒ (N31 Deputy Current Operation CTF522)

     -ฝ่ายวางแผนอนาคต กองเรือเฉพาะกิจที่ ๕๒๒ (N52 Future Operation Planner CTF 522)
     -ฝ่ายวางแผนอนาคต หมวดเรือรักษาความมั่งคงทางทะเลที่ ๕๒๒.๑ (N52 Future Operation Planner CTG 522.1 MSO)
    -นายยามยุทธการ Battle watch Captain ใน CTG 522.2 หมวดเรือต่อต้านทุ่นระเบิด