ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) แถลงข่าวการจับกุมเรือประมง

Release Date : 16-02-2016 00:00:00
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) แถลงข่าวการจับกุมเรือประมง

     เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้สั่งการให้ ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๓ (ศรชล.เขต ๓) ดำเนินการควบคุมเรือประมงนอกน่านน้ำที่เดินทางกลับจากการทำประมงในมหาสมุทรอินเดีย จำนวน ๒ ลำ ประกอบด้วย เรือ YU LONG 6 และเรือ YU LONG 125 ซึ่งเป็นเรือประมงเป็ดราวปลาทูน่าโดยมีพฤติกรรมในการทำประมงผิดกฎหมาย IUU ในเบื้องต้นผิดกฎหมายเกี่ยวกับพระราชกำหนดการประมง พุทธศักราช ๒๕๕๘ คือ กรณีมีสัตว์น้ำหรือได้มาจากการทำประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ ขัดคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง เกี่ยวกับการไม่มารายงานตามเวลาที่กำหนดภายใน ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ รวมทั้งขณะนี้ได้ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือเรียบร้อย ให้เดินทางกลับ เข้ามาดำเนินการตามกฎหมายที่จังหวัดภูเก็ต
     ดังนั้น พลเรือโท สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๓ (ผอ.ศรชล.เขต ๓) จึงได้ สั่งการให้จัดเรือหลวงแกลง และ เรือ ต.๙๙๑ พร้อมด้วยการลาดตระเวนทางอากาศด้วยเครื่องบินลาดตระเวนแบบที่ ๑ (DO – 228) จากหมวดบินเฉพาะกิจ กองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๓ เดินทางไปควบคุมเรือทั้งสองลำดังกล่าว เมื่อเดินทางเข้ามาในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย สามารถควบคุมเรือทั้งสองลำได้บริเวณด้านทิศใต้ของเกาะภูเก็ต และควบคุมมายังท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมประมง กรมเจ้าท่า ตำรวจภูธรภูเก็ต ตรวจคนเข้าเมือง แรงงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก (PIPO) ภูเก็ต ได้ดำเนินการตรวจสอบ หากพบการกระทำผิดกฎหมายที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบเพิ่มเติม ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
     การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทำประมง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและมีมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ โดยการบังคับใช้กฎหมาย ถือว่าเป็น สิ่งที่ต้องดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีความจริงจัง
     (ที่มา : สำนัก ปชส.ศปมผ.)