งดจับปลาในฤดูวางไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน

Release Date : 15-02-2016 00:00:00
งดจับปลาในฤดูวางไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน

     กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีประกาศปิดอ่าวไทย มีกำหนด ๓ เดือน ทั้งนี้เป็นมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอ่าวไทยเพื่อให้สัตว์น้ำได้แพร่ขยายพันธุ์ตามฤดูกาล ซึ่งมีการกำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดที่อาจส่งผลต่อการแพร่พันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์และสัตว์น้ำวัยอ่อนมีกำหนดปิดอ่าวพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งได้มีพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมี พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)/รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าร่วมในพิธีฯ ด้วย ณ ลานหน้าเทศบาล ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
     มาตรการปิดอ่าว ฝั่งทะเลอ่าวไทย เป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันของกรมประมงกับ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กรมทรัพยากรทางทะเลกองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ และทัพเรือภาคที่ ๒ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า ลาดตระเวนตรวจตราและเฝ้าระวังการทำประมงที่ผิดกฎหมายทั่วทุกพื้นที่ปิดอ่าว
     (ที่มา : ทรภ.๑)