การเลื่อนปลดประจำการของทหารกองประจำการ

Release Date : 13-01-2016 00:00:00
การเลื่อนปลดประจำการของทหารกองประจำการ

     กระทรวงกลาโหมกำหนดให้ทหารกองประจำการที่มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ สมัครขอรับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ได้คราวละ ๑ ปี ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเลื่อนกำหนดเวลาปลดทหารกองประจำการที่สมัครใจรับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้หน่วยตรวจสอบทหารกองประจำการในสังกัดที่จะครบกำหนดปลดประจำการ ใน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เกิด พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นต้นไป) หากมีความประสงค์สมัครใจรับราชการ ในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ กรุณารวบรวมรายชื่อพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอถึง กรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยทหารกองประจำการที่มีความประสงค์จะรับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ ต้องมีคุณสมบัติและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กระทรวงกลาโหมกำหนด และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบประวัติให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ตามข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการขาดหนีราชการและการลงทัณฑ์  
     ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดทหารกองประจำการ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะต้องเข้ารับราชการในกองประจำการต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดปลดฯ และจะสมัครรับราชการต่อจากเวลากองประจำการได้ต่อเมื่อได้อยู่ในกองประจำการจนครบกำหนดปลดฯ แล้ว
     (ที่มา : กพ.ทร.)