เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบินภายนอก/ภายใน ของระบบอากาศยานไร้คนขับ

Release Date : 12-01-2016 00:00:00
เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบินภายนอก/ภายใน ของระบบอากาศยานไร้คนขับ

     สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม (สทป.) มีกำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรนักบินภายนอก/ภายใน ของระบบอากาศยานไร้คนขับ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานระบบอากาศยานไร้คนขับ ทั้งนี้ เพื่อผลิตนักบินภายนอก /ภายใน กระทรวงกลาโหม รองรับความต้องการใช้งานระบบอากาศยานไร้คนขับ ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการในสังกัด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หน่วยงานภาคพลเรือน และเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา มีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
     สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ โดยขอรับใบสมัครได้ที่ กองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ และ/หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก info.oper.navy.mi.th ประสานการปฏิบัติได้ที่ นาวาโท สัจจา อินทโกสุม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๖๓๔ ๘๓๒๖ และหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๘๗๖ หรือประสานเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโท พิทักษ์ ประกรแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๔๒ ๑๗๑๘ E-mail: pitak.p@dti.or.th
     (ที่มา : ยก.ทร.)