สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) ขอความร่วมมือในการทำธุรกรรมทางการเงิน

Release Date : 11-01-2016 00:00:00
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) ขอความร่วมมือในการทำธุรกรรมทางการเงิน

     สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ขอความร่วมมือจากสมาชิกที่ทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด โดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร เพื่อเข้าบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ วังเดิม จำกัด เมื่อทำธุรกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วกรุณาสำเนาใบโอนเงินหรือหลักฐานการโอนเงิน อื่น ๆ ของธนาคาร ที่สามารถยืนยันและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งระบุชื่อ หมายเลขสมาชิก และหมายเลข โทรศัพท์ ให้สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด หรือโทรสารหมายเลข ๐ ๒๔๖๕ ๖๓๖๒ และหมายเลขโทรสารภายในกองทัพเรือ ๕๕๐๘๘ ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันเดียวกัน เพื่อให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ วังเดิม จำกัด สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นเงินของสมาชิกท่านใด และต้องการทำธุรกรรมประเภทใด สำหรับกรณีที่สมาชิกมีการโอนเงินและไม่ส่งหลักฐาน ทาง สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะเก็บเงินไว้ในชื่อบัญชี “เงินรอตรวจสอบ” เมื่อครบระยะเวลา ๕ ปี ไม่มีสมาชิกท่านใดนำหลักฐานมาแสดง สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะนำเงินรอตรวจสอบดังกล่าว ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อขอโอนเข้าเป็นทุนสำรองต่อไป
     (ที่มา : สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด)