กองทัพบก รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

Release Date : 07-01-2016 00:00:00
กองทัพบก รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

     กองทัพบกมีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการสังกัด กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร ๑ ปี ที่จะเข้ารับราชการเป็นสิบตรี
     ผู้สมัครต้องเป็นชายโสด สัญชาติไทย บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ว่ายน้ำได้ในระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร ผู้ขอผ่อนผันไม่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๘) และผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปี ๒๕๕๙ ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ
     ผู้สนใจสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.radd-atc.com/ (ที่มา: ยศ.ทบ.)