กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ

Release Date : 07-01-2016 00:00:00
กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ

     กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
     ผู้สมัครเป็นชายโสด อายุ ๑๘ – ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๓๙ ถึง ๓๑ ธันวาคม๒๕๔๑) มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ กำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
     ผู้สนใจซื้อระเบียบการสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้ที่
     - กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
     - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
     - กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
     - ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี- ทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
     - โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
     - ร้านสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
     - ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
     - ร้านสวัสดิการห้องเย็น (สัตหีบ) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
     - หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต (เว้นเขตเชียงราย)
     - สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร. ๒ บางนา ส.ทร.๓ ภูเก็ต ส.ทร.๕ สัตหีบ ส.ทร.๖ สงขลา ส.ทร.๘ พิษณุโลก ส.ทร.๙ อุบลราชธานี ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ ส.ทร.๑๕ นราธิวาส)
     หรือสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th และผู้สมัครต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้อง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ – ๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓ ในวันและเวลาราชการ
     (ที่มา : ยศ.ทร.)