กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี กำหนดเก็บเงินค่าบำรุง

Release Date : 30-12-2015 00:00:00
กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี  กำหนดเก็บเงินค่าบำรุง

     กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ แห่งราชนาวี จะเรียกเก็บเงินค่าบำรุงจากสมาชิกฯ รายละ ๓๐ บาท ในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นตามระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๔ กำหนดให้ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ต้องชำระเงินค่าบำรุงปีละ ๓๐ บาท เศษของปี คิดเป็น ๑ ปี ตามปีปฏิทิน จึงแจ้งมายังสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ทราบโดยทั่วกัน
     (ที่มา : กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี)