แนวทางปฏิบัติในการเสนอขออนุมัติให้กำลังพลกองทัพเรือเดินทางไปต่างประเทศ

Release Date : 30-12-2015 00:00:00
แนวทางปฏิบัติในการเสนอขออนุมัติให้กำลังพลกองทัพเรือเดินทางไปต่างประเทศ

     กรมกำลังพลทหารเรือ ขอให้ปฏิบัติในการเสนอขออนุมัติให้กำลังพลกองทัพเรือเดินทางไปต่างประเทศ ดังนี้
     การเสนอขออนุมัติให้กำลังพลของกองทัพเรือ เดินทางไปประชุม สัมมนา ดูงาน ฝึก ฝึกงาน หรือสังเกตการณ์ ณ ต่างประเทศ ที่ต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพเรือกำหนด ให้แนบผลการทดสอบภาษาอังกฤษมาด้วยทุกครั้ง สำหรับการเสนอขออนุมัติให้กำลังพลของกองทัพเรือ เดินทางไปต่างประเทศที่มีข้อยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพเรือกำหนด ให้ดำเนินการดังนี้ - กรณีเป็นกรรมการตรวจการจ้าง กรรมการตรวจรับ ขอให้แนบคำสั่ง/อนุมัติแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง/ตรวจรับ
     - กรณีบริษัทหรือหน่วยงานอื่นเชิญ โดยกองทัพเรือไม่เสียค่าใช้จ่ายขอให้แนบหนังสือเชิญฯ
     - กรณีเดินทางไปประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก กรุณาชี้แจงถึงรูปแบบการดำเนินการที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ
     - กรณีเป็นตัวแทนของกองทัพเรือ ไปราชการต่างประเทศตามคำเชิญของหน่วยราชการที่เป็นเรื่องเร่งด่วน กรุณาชี้แจงความเร่งด่วนที่ทำให้ไม่สามารถทดสอบภาษาอังกฤษได้ หรือความจำเป็นต้องให้ผู้ไม่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษเดินทางไป
     สำหรับการเสนออนุมัติให้กำลังพลเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อให้กรมกำลังพลทหารเรือ และหน่วยที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาในการดำเนินการ ผู้บังคับบัญชามีเวลาในการพิจารณาและทันตามกำหนดเวลาเดินทาง กรณีเป็นอำนาจอนุมัติของกองทัพเรือ ให้เสนอถึงกรมกำลังพลทหารเรือก่อนกำหนดการเดินทาง ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำการ กรณีเป็นอำนาจอนุมัติของกองบัญชาการกองทัพไทย หรือ กระทรวงกลาโหม ให้เสนอเรื่องถึง กรมกำลังพลทหารเรือ ก่อนกำหนดการเดินทางไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล ให้ถูกต้อง และกรณีการเดินทางใช้งบประมาณของกองทัพเรือ หรืองบประมาณของกระทรวงกลาโหม ต้องมีเอกสารคำนวณค่าใช้จ่ายตามที่กรมการเงินทหารเรือกำหนดแนบมาด้วยทุกครั้ง