กำหนดพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก รุ่งรัตน์ บุญยรัตพันธุ์

Release Date : 29-12-2015 00:00:00
กำหนดพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก รุ่งรัตน์  บุญยรัตพันธุ์

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก รุ่งรัตน์ บุณยรัตพันธุ์ อดีตราชองครักษ์พิเศษ และอดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น.
     จึงแจ้งมายังผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน