กรมช่างโยธาทหารเรือ เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

Release Date : 29-12-2015 00:00:00
กรมช่างโยธาทหารเรือ เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

     กรมช่างโยธาทหารเรือ เปิดอบรมหลักสูตรควบคุมงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระยะเวลา ๒๕ วันทำการ ชั้นยศ นาวาตรี ถึง จ่าตรี หรือลูกจ้างประจำระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
     ผู้สนใจเข้ารับการอบรมต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ พรรคกลิน หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างสำรวจ) หรือหลักสูตรโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ หรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้เรื่องงานก่อสร้าง และเป็นผู้ที่หน่วยจะเสนอชื่อให้ กรมช่างโยธาทหารเรือ แต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างของหน่วย หรือเป็นผู้ที่หน่วยพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
     หน่วยใดประสงค์ส่งข้าราชการ และลูกจ้างประจำ เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กรุณาแจ้ง ยศ ชื่อ สกุล และตำแหน่ง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ให้ กรมช่างโยธาทหารเรือ ทราบภายใน วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ หรือประสานรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๕๘๕
     (ที่มา : ชย.ทร.)