กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต

Release Date : 29-12-2015 00:00:00
กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต

     กองทัพเรือ โดย วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙โดยรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต
     คุณสมบัติผู้สมัคร กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖หรือสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ – คณิต เป็นสตรีโสด อายุ ๑๗ – ๒๐ ปี มีสัญชาติไทย บิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๒ กิโลกรัม และไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ หรือไม่เป็นโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.rtncn.ac.th
     (ที่มา : พร.)