การประชุมหารือเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาแรงงานอย่างเป็นระบบ

Release Date : 25-12-2015 00:00:00
การประชุมหารือเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาแรงงานอย่างเป็นระบบ

     เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ กองทัพเรือ ในฐานะศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้จัดการประชุม เพื่อหารือเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาแรงงานอย่างเป็นระบบ ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ภาคประมง ตามที่นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้ทุกหน่วยราชการดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงาน อย่างเป็นระบบ โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้เรียนเชิญรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยสรุปข้อหาเรือเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาแรงงานอย่างเป็นระบบ ได้ดังนี้
     ๑. การแก้ไขปัญหาแรงงานทั้งระบบ แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ระยะที่ ๑ เน้นการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคการประมงและอุตสาหกรรมแปรรูป ระยะที่ ๒ จะขยายขอบเขตการแก้ไขปัญหาแรงงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ โดยมี กระทรวงแรงงาน รับผิดชอบ
     ๒. ให้ กระทรวงแรงงาน ออกประกาศเพื่อให้สถานประกอบการปรับปรุงสุขลักษณะในการทำงานให้ดีขึ้น และกระทรวงมหาดไทย จัดให้มีชุดบูรณาการ เพื่อตรวจสอบการปรับปรุงสถานประกอบการในแต่ละพื้นที่
     ๓. ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และไม่ให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินคดี
     ๔. ให้ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการบูรณาการปราบปรามการบังใช้แรงงานผิดกฎหมาย/การค้ามนุษย์ในภาคการประมง
     ๕. ให้ กรมประมง ดำเนินการออกประกาศการแบ่งเขตพื้นที่การทำประมง ให้มีความชัดเจนระหว่าง เขตการทำประมงพื้นบ้านและการทำประมงเชิงพาณิชย์
     ๖. ให้ กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการแสวงหาความร่วมมือด้านการจัดการแรงงาน MOU เข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน
     ๗. ยกระดับองค์ประกอบฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศปมผ. โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติมจากองค์กรต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรี มีบัญชาให้ทุกหน่วยราชการดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานอย่างเป็นระบบ
     (ที่มา: สลก.ทร.)