กรมบัญชีกลางปรับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด

Release Date : 24-12-2015 00:00:00
กรมบัญชีกลางปรับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด

     กรมบัญชีกลางได้ปรับหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน การกู้เงินกับสถาบันการเงิน สำหรับผู้รับบำนาญ ที่ยื่นกู้เงินกับสถาบันการเงิน และขอกู้เงินไม่เต็มจำนวนในหนังสือรับรอง หากต้องการที่จะกู้เงินเพิ่มก็สามารถกู้เงินกับสถาบันการเงินเดิมได้ โดยใช้หนังสือรับรองฉบับเดิม แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน โดย จำนวนเงินที่กู้เดิมกับจำนวนเงินที่กู้เพิ่มรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินจำวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรอง
     สำหรับผู้รับบำนาญที่ยื่นกูเงินกับสถาบันการเงินเต็มจำนวนในหนังสือรับรอง และได้ชำระเงินคืนบางส่วน หากต้องการกู้เงินเพิ่มในส่วนที่ได้ชำระไปแล้ว ก็สามารถกู้เงินเพิ่มกับสถาบันการเงินเดิมได้เช่นกัน โดยใช้หนังสือรับรองฉบับเดิม ซึ่งจำนวนเงินที่กู้เดิมกับจำนวนเงินที่กู้เพิ่ม เมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรอง และเป็นไปตามเกณฑ์การให้สินเชื่อของสถาบันการเงินที่ท่านได้ยื่นกู้ไว้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
     (ที่มา : กรมบัญชีกลาง)