รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

Release Date : 24-12-2015 00:00:00
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

     หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีความประสงค์จะรับสมัคร ทหารกองหนุน (ทุกเหล่าทัพ) และบุคคล พลเรือน เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร) จำนวนมาก
     ผู้สมัครต้องเป็นชายไทย อายุตั้งแต่ ๒๐ – ๒๘ ปี บิดา มารดา ถือสัญชาติไทยโดย กำเนิด เป็นทหารกองหนุนจาก ๓ เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป สำหรับบุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ ๓ ปีที่ ๕ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง บุคลิกลักษณะท่าทางดี ความประพฤติเรียบร้อย มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความสูงตั้งแต่ ๑๖๕ เซนติเมตรขึ้นไป และไม่เกิน ๑๘๐ เซนติเมตร นับถือศาสนาพุทธ ไม่มีรอยสักยันต์ตามร่างกาย ว่ายน้ำเป็น
     กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สามารถสมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๕๖ ๙๔๕๒ และ ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๙๓
     (ที่มา : กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ)