โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี ๒๕๕๙

Release Date : 23-12-2015 00:00:00
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี ๒๕๕๙

     กรมแพทย์ทหารเรือ โดย โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี ๒๕๕๙ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙
     ผู้สนใจสมัครต้องเป็นนักศึกษาแพทย์ ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุ ไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันสมัคร ผ่านการสอบจากศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) ของแพทยสภา ขั้นตอนที่ ๑ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (basic medical sciences) และขั้นตอนที่ ๒ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (clinical sciences) ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย ทั้งเรื่องส่วนตัว การศึกษา การปฏิบัติงาน และศีลธรรม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ ไม่มีประวัติหรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการคดีทางอาญา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.srkhospital.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๙๓ ๓๙๘๗
     (ที่มา: รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ)