กองทัพเรือจัดวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพกำลังพล ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘

Release Date : 22-12-2015 00:00:00
กองทัพเรือจัดวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพกำลังพล ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘

     กองทัพเรือ โดยกรมกำลังพลทหารเรือ จัดกิจกรรมวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพกำลังพล ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ในกิจกรรมวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพฯ ยังจัดให้มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต จัดวิทยากรคอยให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เพื่อให้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ได้มาตรฐาน
     การเล่นกีฬา นอกจากทำให้ร่างกายมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ยังมีส่วนช่วย ในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีวินัย มีจิตใจที่เข้มแข็ง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลดีให้เกิดแก่องค์กรโดยส่วนรวมต่อไป      (ที่มา: กพ.ทร.)