กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Release Date : 22-12-2015 00:00:00
กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

     กองทัพเรือ โดย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
     สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า เป็นชายโสด อายุ ๑๘ – ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๙ถึง ๓๑ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๑) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องสังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนใน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑ – ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิด ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๕ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๘)
     โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และเริ่มจำหน่ายระเบียบการรับสมัครฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.navedu.navy.mi.th หรือสอบถามได้ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๖๖๓ ๕๓๖๖๔ หรือ ๕๓๖๖๕
     (ที่มา : คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นรจ.ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙/ยศ.ทร.)