ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจราจร

Release Date : 21-12-2015 00:00:00
ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจราจร

     ขอความร่วมมือจากกำลังพลของกองทัพเรือ ในการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และการจราจร ในบริเวณพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม และวังนันทอุทยาน ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อย และลดอุบัติเหตุ รวมทั้งมีความเป็นมาตรฐานตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยขอความร่วมมือ ดังนี้
     - ในเวลากลางวัน เมื่อขับรถยนต์ผ่านเข้า – ออก กรุณาลดกระจกลง เพื่อให้ยามรักษาการณ์สามารถมองเห็นผู้อยู่ภายในรถได้ชัดเจน
     - ในเวลากลางคืน เมื่อขับรถยนต์ผ่านเข้า – ออก กรุณาลดกระจกลง หรี่ไฟหน้า และเปิดไฟภายในเก๋งรถยนต์
     - ให้ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในทางร่วม ทางแยกที่มีเครื่องหมายหยุด (Stop Sing) ต้องหยุดให้รถที่มาถึงทางแยกก่อนผ่านไปก่อน ในกรณีที่ถึงพร้อมกันให้รถที่อยู่ทางซ้ายมือของผู้ขับขี่ผ่านไปก่อน ในกรณีเร่งด่วนให้ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรของเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร
     (ที่มา : ฐท.กท.)