คณะเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ เข้าพบ ผู้บัญชาการทหารเรือ

Release Date : 21-12-2015 00:00:00
คณะเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ เข้าพบ ผู้บัญชาการทหารเรือ

    พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับคณะเยาวชน ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ จำนวน ๖๐ คน ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อรับฟังโอวาทและรับมอบของที่ระลึกจากผู้บัญชาการทหารเรือ
     กองทัพเรือได้จัดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เพื่อสนับสนุนการ แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และเพิ่มพูนมุมมองให้แก่เยาวชนไทยพุทธและมุสลิม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โครงการดังกล่าวยังได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยการนำ เยาวชนเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ รวมทั้งเรือหลวงและงานด้านอนุรักษ์ของกองทัพเรือ
     การจัดโครงการฯ เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่มีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยกองทัพเรือ ในพื้นที่ต่อการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เยาวชนมีทัศนคติและความ รู้สึก ที่ดีต่อกองทัพเรือ สามารถเชื่อต่อความรู้สึกที่ดีและขยายผลไปยังครอบครัวของตนเองและชุมชนที่อยู่ อาศัยได้เป็นอย่างดี (ที่มา : กพร.ทร.)