กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครข้าราชการกองทัพเรือเข้าเป็นนักเรียนประดาน้ำชั้นต้น

Release Date : 18-12-2015 00:00:00
กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครข้าราชการกองทัพเรือเข้าเป็นนักเรียนประดาน้ำชั้นต้น

     กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัคร ข้าราชการกองทัพเรือเข้าเป็นนักเรียนประดาน้ำชั้นต้น ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙ ผู้สนใจสมัครต้องเป็นนายประทวน ชั้นยศไม่เกิน จ่าเอก อายุไม่เกิน ๒๙ ปี นับถึง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ไม่จำกัดพรรค – เหล่า สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจ่าของกองทัพเรือ ซึ่ง มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีความประพฤติและระเบียบวินัยดี โดยมีผู้บังคับบัญชา ชั้นผู้บังคับการเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับการกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รับรอง เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง โดย ผ่านการตรวจสุขภาพ และได้รับการรับรองจาก โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานใต้น้ำได้ ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นถึงหน่วยต้นสังกัด เสนอกรมสรรพาวุธทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.ordn.navy.mi.th/
     (ที่มา : สพ.ทร.)