การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๘

Release Date : 15-12-2015 00:00:00
การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๘

     กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กำหนดประชุม คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๘ (RBC – 18) ณ โรงแรม นิวแทรเวิล ลอดจ์ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
     การประชุม คณะกรรมการชายแดน ส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๘ ระหว่าง กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กับภูมิภาคทหารที่ ๓ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดย มี พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการ ป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานฝ่ายไทย และ พลเอก เยือง โซะคน รองผู้บัญชาการทหารบก/ ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๓ ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานฝ่ายกัมพูชา ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในการแก้ปัญหา เพื่อความสงบสุข ความปลอดภัย ความปรองดอง และความมีเสถียรภาพ พร้อมทั้งการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ
     (ที่มา : กปช.จต.)