กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

Release Date : 09-12-2015 00:00:00
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

     กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑๖ อัตรา ในตำแหน่งพนักงานบริการ รับทั้งเพศชายและเพศหญิง จำนวน ๗ อัตรา ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และตำแหน่งพนักงานสูทธรรม ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รับเฉพาะเพศชายจำนวน ๙ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๔๕ ปี มีสัญชาติไทย เพศชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหาร กองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว
     หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตรหรือสะเนาระเบียนแสดงผลการเรียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (พร้อมฉบับจริง) รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ใบกองหนุน (เฉพาะเพศชาย) หรือใบแทนหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และใบรับรองการทำงานหรือหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ (ถ้ามี)
     สนใจเข้าเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าว สามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ตามสถานที่รับสมัครดังนี้
     - แผนกกำลังพล กองกำลังพลและธุรการ กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๒๔
     - แผนกกำลังพล กองบังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๖ ๑๘๗ ต่อ ๖๖๐๑๕
     - แผนกกำลังพล กองบังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๕ ๘๔๘ ต่อ ๖๕๐๑๒ สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ http://www.navy.mi.th/navedu/
     (ที่มา : ยศ.ทร.)