รับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง”

Release Date : 04-12-2015 00:00:00

     มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม ในหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง” (ผู้นำเมือง รุ่นที่ ๑) จำนวน ๑ นาย เปิดอบรมทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โรงแรมในกรุงเทพและต่างจังหวัด โดย มหาวิทาลัยนวมินทราธิราช สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมภายในประเทศ ทั้งนี้ กองทัพเรือไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการศึกษาอบรมดังกล่าว
     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศพลเรือตรีขึ้นไป และต้องสามารถเข้าศึกษาอบรมได้เต็มเวลา และไม่อยู่ระหว่างการเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรอื่นในขณะเดียวกันกับหลักสูตรดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๓๘๕๐ และ ๐ ๒๒๔๔ ๓๘๖๐ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
     (ที่มา : กพ.ทร.)