การทางพิเศษงดเก็บค่าผ่านทาง ๑๐ ด่าน ในกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

Release Date : 03-12-2015 00:00:00
การทางพิเศษงดเก็บค่าผ่านทาง ๑๐ ด่าน ในกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

     การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๒๓.๐๐ น. โดยมีทางพิเศษศรีรัช จำนวน ๖ ด่าน ได้แก่ ด่าน ยมราช ด่านหัวลำโพง ด่านสะพานสว่าง ด่านอุรุพงษ์ ด่านสุรวงศ์ ด่านถนนจันทร์ และทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ ๑) จำนวน ๔ ด่าน ได้แก่ ด่านพระราม ๔-๑ ด่านพระราม ๔-๒ ด่านเพลินจิต และด่านเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น ๑๐ ด่าน ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชน ผู้มาร่วมกิจกรรมฯ ในวันดังกล่าว
     (ที่มา : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย)