กองทัพเรือ ร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราช จัดงาน “บางกอกน้อยเฟสติวัล ครั้งที่ ๓ โอ้โห...บางกอกน้อย”

Release Date : 01-12-2015 00:00:00
กองทัพเรือ ร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราช จัดงาน “บางกอกน้อยเฟสติวัล ครั้งที่ ๓ โอ้โห...บางกอกน้อย”

     กองทัพเรือ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ ร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราช สำนักงานเขตบางกอกน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวชุมชนบางกอกน้อย ๔๒ ชุมชน ร่วมจัดงาน “บางกอกน้อยเฟสติวัล ครั้งที่ ๓ โอ้โห...บางกอกน้อย” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชิดชู สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้ง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนบางกอกน้อย กับชุมชนใกล้เคียง โดยกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ ๙ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. ณ บริเวณลานหน้าพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ โรงพยาบาลศิริราช ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการความเป็นมาของชาวบางกอกน้อย นิทรรศการหัตถกรรมและภูมิปัญญา เช่น ขันลงหินบ้านปุ ข้าวเม่าหมี่ มะตูมเชื่อม และเรือกระทงจากกาบมะพร้าว และการแสดงดนตรีจากกองดุริยางค์ทหารเรือ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการ จัดงานจะนำไปสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เพื่อผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส
     จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงาน “บางกอกน้อยเฟสติวัล ครั้งที่ ๓ โอ้โห...บางกอกน้อย” ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว
     (ที่มา : สก.ทร.)