กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครข้าราชการเพื่อสอบคัดเลือกตัวบุคคลเพื่อไปศึกษาหลักสูตรตามโครงการศึกษาฯ

Release Date : 30-11-2015 00:00:00
กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครข้าราชการเพื่อสอบคัดเลือกตัวบุคคลเพื่อไปศึกษาหลักสูตรตามโครงการศึกษาฯ

     กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครข้าราชการเพื่อสอบคัดเลือกตัวบุคคลเพื่อไปศึกษาหลักสูตรตามโครงการศึกษา และอบรมข้าราชการตามสถานศึกษาในประเทศนอกกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษา ๒ ปี จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรม เครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ และหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นนายสัญญาบัตรชั้นยศเรือโท ถึง นาวาโท (กล.ก./ยย.ป.)โดยมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการศึกษาในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๒๗ จะต้องรับราชการในตำแหน่งประจำการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (เว้นผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหาร) มีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี และมีผลการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่าระดับ ๒.๘ หรือเทียบเท่า เป็นผู้ไม่เคยรับทุนกองทัพเรือไปศึกษาในระดับเดียวกันกับหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ไม่เป็นผู้ที่กองทัพเรืออนุมัติตัวบุคคลให้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรใด ๆ อนุมัติให้สมัครรับทุนไปศึกษา อนุมัติให้ไปราชการ ทั้งในและต่างประเทศไว้แล้ว ผู้ที่เคยไปศึกษาระดับปริญญาโดยทุนของกองทัพเรือ หรือทุนอื่น ๆ ผู้ที่เคยไปศึกษาในต่างประเทศในหลักสูตรที่มีระยะเวลาเกินกว่า ๓ เดือน ต้องกลับมารับราชการในกองทัพเรือแล้วไม้น้อยกว่า ๒ ปี และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการ บรรจุให้ปฏิบัติงานที่ กองออกแบบกลจักร กรมแผนช่าง กรมอู่ทหารเรือ กองออกแบบ อู่ทหารเรือ พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ แผนกออกแบบ กองแผนและประมาณการช่าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ และกองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ
     กำหนดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (PT) ณ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ รายงานตัวเวลา ๑๒.๐๐ น. และสอบภาควิชาการ ณ ห้องเรียน โรงเรียนช่างอู่ทหารเรือ กองการศึกษา กรมอู่ทหารเรือ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๘ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. (ผู้เข้าสอบรายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น.)
     ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์สอบคัดเลือก เสนอรายชื่อพร้อมรายละเอียด (ยศ ตำแหน่ง พรรค – เหล่า ) ผ่านหน่วยต้นสังกัด ถึง กรมอู่ทหารเรือ ภายใน ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
     (ที่มา:อร.)