กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

Release Date : 27-11-2015 00:00:00
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

     กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑๖ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และพื้นที่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
     ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ ไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๔๕ ปี เพศชายต้องผ่านการ ตรวจเลือกทหาร กองประจำการ และหมดข้อผูกพัน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ เป็น ผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ พรรคการเมือง ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สม ประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก อยู่ในระหว่างพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม แลไม่เป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามคำ พิพากษาของศาล และไม่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
     ผู้สมัครต้องนำ สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน สำเนา บัตรประจำตัว ประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัคร พร้อมรูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร (๒นิ้ว) ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ว่าไม่เป็นโรค ที่สังคมรังเกียจหรือโรคติดต่อร้ายแรง ใบรับรองการทำงาน หรือหลักฐานแสดงความ สามารถพิเศษด้านต่าง ๆ (ถ้ามี) และสำหรับผู้สมัครเพศชายต้องนำใบกองหนุนหรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัด เลือกทหารกองประจำการมาแสดง
     ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องอยู่รับราชการไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ต่อสัญญาจ้างทุกปีงบ ประมาณ เว้นแต่ทางราชการบอกเลิกสัญญาจ้างหรือกระทำความผิดที่ถือว่าเป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรงตามระเบียบ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗      ผู้สนใจสมัครสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองกำลังพลและ ธุรการ กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๕๗ ๓๖๒๔ หรือที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๓ ๖๑๘๗ ต่อ ๖๖๐๑๕ และที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๓ ๕๘๔๘ ต่อ ๖๕๐๑๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.navedu.navy.mi.th ในหัวข้อข่าวและประชาสัมพันธ์
     (ที่มา:ยศ.ทร.)