ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับบัตรเชิญร่วมงานสโมสรสันนิบาต

Release Date : 25-11-2015 00:00:00
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับบัตรเชิญร่วมงานสโมสรสันนิบาต

     กรมสารบรรณทหารเรือ ได้ดำเนินการแจกจ่ายบัตรเชิญเข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ สนามหญ้า หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ของข้าราชการกองทัพเรือ ตั้งแต่ระดับ พลเรือตรี ขึ้นไป ที่มีตำแหน่งหลักในระดับผู้บริหารประเภทผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่าพร้อมคู่สมรส
     กรมสารบรรณทหารเรือ จะดำเนินการส่งบัตรเชิญให้ที่หน่วยต้นสังกัด และหน่วยที่ กองทัพเรืออนุมัติให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับบัตรเชิญได้ที่เว็บไซต์ กรมสารบรรณทหารเรือ http://info.navy.mi.th/navy_admin
     (ที่มา : สบ.ทร.)