สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด แจ้งปิดทำการ ๑ วัน

Release Date : 24-11-2015 00:00:00
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด แจ้งปิดทำการ ๑ วัน

     ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๘ ณ นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ ห้องพิไชยญาติ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. จึงจำเป็นต้อง ปิดการทำการ ๑ วัน จึงแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
     (ที่มา : สอ.วด)