นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๕๗ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองทัพเรือ

Release Date : 23-11-2015 00:00:00
นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๕๗ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองทัพเรือ

     วันนี้ (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือตรี ภราดร พวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ ผู้แทนกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลตรี ปิยพงศ์ พันธุ์โกศล รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ผู้แทนผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันประเทศ รุ่นที่ ๕๗ จำนวน ๑๑๖ นาย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของกองทัพเรือ
     ทั้งนี้ เมื่อเดินทางถึง คณะนักศึกษาฯ ได้ร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช ฟังบรรยายสรุป มอบของที่ระลึก รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับในเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.
     (ที่มา : ยก.ทร.)