พื้นที่จอดรถ และการรับ – ส่ง ระหว่างพื้นที่จอดรถและหอประชุมกองทัพเรือ ในวันกองทัพเรือ

Release Date : 20-11-2015 00:00:00
พื้นที่จอดรถ และการรับ – ส่ง ระหว่างพื้นที่จอดรถและหอประชุมกองทัพเรือ ในวันกองทัพเรือ

     เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันกองทัพเรือ แจ้งพื้นที่การจอดรถ และการรับ – ส่ง ระหว่างพื้นที่จอดรถและหอประชุมกองทัพเรือ ดังนี้
     - โซน A บัตรจอดรถสีเหลือง หน้าหอประชุมกองทัพเรือ
     - โซน B บัตรจอดรถสีน้ำเงิน ลานจอดรถด้านทิศเหนือของหอประชุมกองทัพเรือ
     - โซน C บัตรจอดรถสีแดง อาคารจอดรถ ๕ ชั้น และลานจอดรถราชนาวีสโมสร มีเรือข้ามฝาก บริการรับ – ส่ง โดยเรือออกทุก ๑๐ นาที ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๑๘.๒๐ น. และบริการออกเรือส่งกลับ ทุก ๑๐ นาที เมื่อประธานเดินทางกลับ
     - โซน D บัตรจอดรถสีฟ้า ลานจอดรถ กรมสารวัตรทหารเรือ และพระราชวังเดิม มีรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดเล็กบริการรับ – ส่ง รถออกเมื่อเต็ม หรือทุก ๑๐ นาที เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๒๐ น. และส่งกลับเมื่อประธานเดินทางกลับ โดยรถออกเมื่อเต็ม หรือทุก ๑๐ นาที            (ที่มา : เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันกองทัพเรือ)